Uncategorized

SDA and Navy day 2018

Posted on

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 สวพ.ทร. ได้จัดงาน Navy Day 2018 ซึ่งรวบรวม การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับกิจการเรือโดยเฉพาะ ในงานเอสดีเอ ได้นำเทคโนโลยี 1. ระบบ VTS ติดตามเรือในน่านน้ำไทย 2. ระบบ สื่อสารทางทะเล MBR 3. ระบบ สื่อสารสำหรับกล้องติดหมวก