Government

Medical

ระบบและเครื่องมือแพทย์ รวมถึงธุรกิจบริการด้านสุขภาพ   เครื่องมือแพทย์ Medical Equipment ธุรกิจบริการจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ไทยโฮมแคร์  Caregiver Provider ระบบพยาบาลทางไกล Telemedicine

Leave a Reply